INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás velice důležité. Rádi bychom Vás ujistili, že při zpracování osobních údajů dodržujeme všechny povinnosti a plníme veškeré požadavky stanovené GDPR a souvisejícími předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů.

Rádi bychom Vás v tomto dokumentu informovali o podrobnostech zpracování osobních údajů a o právech s nimi spojených, a to v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s využíváním platformy na internetové adrese: https://studiobarre.tv.

1      Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je subjekt, který sám nebo společně s jinými stanovuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V tomto případě je správcem osobních údajů naše společnost (dále jen „Správce“):

Studio BARRE Prague s.r.o., se sídlem Patočkova 2386/83, 169 00 Praha 6 – Břevnov, IČO: 089 52 833, která provozuje tento web.

V případě potřeby můžete správce kontaktovat pomocí následujících údajů:

Doručovací adresa:                      Patočkova 2386/83, 169 00 Praha 6 – Břevnov

ID datové schránky:                     jnprhya

Telefonní číslo:                             +420 601 094 491

E-mailová adresa:                        prague@studiobarre.cz

2      Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete, a to zejména při založení Vašeho zákaznického účtu. Jedná se zejména o:

-        jméno a příjmení

-        email

-        heslo a

-        platební údaje

Nezpracováváme žádné osobní údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů.

3      Účely zpracování

Osobní údaje zpracováváme vždy za určitým účelem, který představuje legitimní důvod zpracování. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme především za následujícími účely:

a)      registrace (tj. vytvoření účtu) za účelem zakoupení členství

b)     registrace (tj. vytvoření účtu) za účelem zakoupení online cvičebních hodin

c)      splnění právních povinností (zejména v souvislosti se zakoupením služeb/produktů) a

d)     zaslání marketingových sdělení a novinek – avšak to pouze v případě dobrovolného přihlášení k jejich odběru

e)      ochrana zájmů a práv Správce.

4      Právní tituly

Pro zajištění zákonnosti probíhá zpracování osobních údajů vždy na základě tzv. právního titulu; bez právního titulu osobní údaje nezpracováváme. Osobní údaje zpravidla nezpracováváme pro jiné účely, než pro které byly shromážděny.

4.1        Plnění smlouvy

Zpracování osobních údajů za účely dle písm. a) a b) je nezbytné pro uzavření smlouvy, řádné plnění povinností a práv, které ze smluvního vztahu vyplývají. Všechny uvedené údaje jsou totiž nezbytné k řádné identifikaci smluvních stran a plnění, jakož i k plnění smlouvy.

4.2        Plnění právních povinností

Osobní údaje zpracováváme pro účely uvedené pod písm. c), abychom splnili naše povinnosti vyplývající z řady právních předpisů. Jedná se zejména o předpisy upravující oblast daňovou a účetní.

4.3        Oprávněné zájmy

Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu provádíme pouze v případech, kdy naše zájmy převáží nad Vašimi zájmy, právy a svobodami. Na základě oprávněných zájmů zpracováváme Vaši emailovou adresu za účelem uvedeným pod písm. d). Našim oprávněným zájmem je zde přímý marketing, resp. zasílání obchodních sdělení a novinek, pokud si zvolíte možnost zasílání těchto novinek.

Jsme přesvědčeni, že výše uvedené zájmy jsou oprávněné a převyšují zájmy jednotlivců. Právě proto je možné v úvodu nezaškrtnout možnost zasílání těchto novinek nebo se z odběru takových novinek kdykoliv odhlásit. Dbáme přitom na to, abychom zpracovávali výlučně ty osobní údaje, které jsou k danému účelů a zájmům nezbytné.

V případě, že by vznikla hrozba sporu mezi Správcem a uživatelem (např. v případě dlužných splatných pohledávek apod.), je našim zájmem ochrana práv a zájmů Správce ve smyslu účelu uvedeného pod písm. e). V tomto případě bychom zpracovávali nezbytné osobní údaje pro případ hrozícího nebo existujícího sporu, a to pouze po dobu nezbytně nutnou (tedy po dobu trvání sporu nebo po dobu maximálně 4 let v případě nezahájení sporu).

5      Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům Správce a dalším osobám v obdobném podstavení.

V některých případech spolupracujeme také s externími poskytovateli služeb, kteří pro nás provádějí vybrané operace zpracování osobních údajů. Pokud jsou tito poskytovatelé v postavení zpracovatelů osobních údajů, je s nimi uzavírána písemná smlouva, která zaručuje zpracování osobních údajů pouze podle doložených pokynů, náležitou ochranu důvěrnosti a bezpečnost osobních údajů.

Osobní údaje mohou být předány či poskytnuty zejména následujícím subjektům:

·       poskytovatelé a provozovatelé IT služeb,

·       poskytovatelé odborných poradenských a konzultačních služeb (např. mzdoví účetní, daňoví poradci, právníci, notáři, auditoři),

·       orgány Policie České republiky,

·       orgány finanční správy,

·       exekutoři,

·       soudy.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území České republiky. Osobní údaje nejsou předávány ke zpracování do zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodním organizacím.

6      Doba uchování

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, zda stále přetrvává potřeba zpracovávat osobní údaje pro dané účely.

Svůj registrovaný účet můžete kdykoliv smazat. V takovém případě budou Vaše osobní údaje, resp. celý účet, zlikvidované bez zbytečného odkladu po smazání účtu, nejdéle však do 30 dní, ponechány mohou být některé údaje pro oprávněné zájmy Správce.

Osobní údaje nezbytné pro uzavření smlouvy, realizaci práv a povinností z ní vyplývajících budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu, případně do doby úplného vypořádání práv a povinností a následně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, pokud zákon tuto povinnost stanoví.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění právních povinností budou uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy nebo v souladu s nimi.

7      Práva subjektů údajů

Jako subjektu údajů Vám přísluší práva související s ochranou osobních údajů, která můžete v souladu s podmínkami vymezenými v GDPR uplatňovat.

7.1        Právo na přístup

Máte právo získat od nás potvrzení, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů či nikoliv. Pokud k jejich zpracování dochází, máte právo na získání přístupu ke svým osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním, jako jsou účely a povaha zpracování, příjemci osobních údajů, plánovaná doba uchování, zdroje osobních údajů apod.

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům je poskytován prostřednictvím kopie zpracovávaných osobních údajů. Poskytnutí první kopie je bezplatné. V případě žádostí o další kopie jsme oprávněni požadovat přiměřený poplatek odpovídající vzniklým administrativním nákladům.

Potvrzení, informace a kopie Vám budou poskytnuty v listinné či elektronické podobě v závislosti na způsobu podání žádosti. Pokud byste preferovali jinou formu poskytnutí, než která by odpovídala způsobu podání žádosti, můžete tento požadavek do žádosti uvést.

7.2        Právo na opravu

Máte právo požadovat provedení opravy nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů.

7.3        Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, kromě případů, kdy nám v tom brání právní povinnosti nebo pokud jsou dány jiné výjimky. Vaší žádosti o uplatnění práva na výmaz bude vyhověno, pokud:

·       osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovávány;

·       vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů;

·       bude zjištěno, že osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;

·       osobní údaje musejí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti;

·       osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

7.4        Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

·       popíráte-li přesnost osobních údajů (pak je zpracování osobních údajů omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby mohla být přesnost osobních údajů ověřena);

·       zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

·       osobní údaje již nejsou potřeba pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

·       vznášíte námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu (pak je zpracování osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřena oprávněnost zájmů).

O případném zrušení omezení zpracování budete informováni.

7.5        Právo na přenositelnost

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které jsme od Vás získali a které probíhá na základě uděleného souhlasu nebo uzavření smlouvy, máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, zašleme na Vaši žádost osobní údaje v daném formátu přímo jinému správci.

7.6        Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případech, kdy je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu, na základě oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

V případě uplatnění námitky nebudeme osobní údaje dále zpracovávat, leda bychom prokázali oprávněnost důvodů pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo by to bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

7.7        Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování

Obecně máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Při provádění našich aktivit však nevyužíváme žádné automatizované rozhodování ani profilování.

7.8        Právo podat stížnost

Pokud byste se domnívali, že námi prováděné zpracování osobních údajů není v souladu s pravidly ochrany osobních údajů, máte právo požádat nás o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu.

Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu. V České republice vykonává funkci dozorového úřadu Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Informace ohledně stížností jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů uoou.cz. Na Úřad pro ochranu osobních údajů se můžete obrátit prostřednictvím některého z následujících kontaktních údajů:

Telefonní číslo:                             +420 234 665 111

ID datové schránky:                     qkbaa2n

E-mailová adresa:                        posta@uoou.cz

8      Způsob uplatnění práv

Svá práva související s ochranou osobních údajů můžete uplatnit podáním žádosti adresované Správci. Obsahem žádosti musí být vždy alespoň identifikační údaje (jméno, příjmení, registrovaná emailová adresa), a specifikace uplatňovaných práv. V případě potřeby Vás můžeme požádat o bližší konkretizaci Vašich požadavků nebo jejich důvodů.

Pro podání žádosti máte několik možností. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům, je každá z možností spojena s určitým způsobem jednoznačného ověření Vaší totožnosti. Žádost můžete podat následovně:

·       Osobně – Žádost podejte ústně či písemně v sídle Správce. K ověření Vaší totožnosti bude vyžadováno předložení průkazu totožnosti.

·       Písemně – Žádost vlastnoručně podepište, vložte do obálky nadepsané „Žádost dle GDPR“ a zašlete na adresu Správce.

·       E-mailovou zprávou – Žádost podepište a zašlete z registrované emailové adresy na e-mailovou adresu Správce s předmětem „Žádost dle GDPR“.

·       Datovou zprávou – Žádost odešlete ze své datové schránky do datové schránky Správce a do pole Věc uveďte „Žádost dle GDPR“.

Přijetí žádosti Vám bude bez zbytečného odkladu potvrzeno. Forma potvrzení je závislá na způsobu podání žádosti.

Veškeré úkony související s uplatněním Vašich práv jsou činěny bezplatně. Výjimkou mohou být případy, kdy lze žádosti vyhodnotit jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména z důvodu jejich opakovaného podání. V takové situaci jsme oprávněni požadovat přiměřený poplatek odpovídající vzniklým administrativním nákladům spojeným s provedením požadovaných úkonů, příp. můžeme odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Žádosti jsou vyřizovány do jednoho měsíce od jejich přijetí. Ve výjimečných případech, zejména s ohledem na složitost či počet vyřizovaných žádostí, může být tato lhůta prodloužena, a to maximálně o další dva měsíce. O prodloužení lhůty k vyřízení žádosti budete informováni společně s uvedením důvodů pro odklad, a to nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti.

9      Neposkytnutí osobních údajů

Obecně je poskytnutí osobních údajů dobrovolné. Pokud nám však své osobní údaje neposkytnete, nebudeme schopni dosáhnout některých účelů zpracování osobních údajů.

V případě vzniku smluvního vztahu může být poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy. V případě neposkytnutí osobních údajů nelze očekávat uzavření smlouvy mezi Vámi a Správcem, ani následný výkon Vašich práv a plnění souvisejících povinností ze strany Správce.